Avtalets omfattning

Dessa arrangörsvillkor är relaterade till tjänster levererade via easytic.se. När en arrangör klickar på “Skicka för granskning” godkännes därmed dessa arrangörsvillkor.

EasyTic använder sig ej av avtal om inte något unikt har förhandlats mellan EasyTic och arrangören. Om inget avtal skrivits är det därför kostnadsfritt att använda tjänsten och ingen bindningstid eller exklusivitet åberopas.

Arrangören kan därför när som helst avsluta samarbetet och få tillgång till den information som lagrats för denna unika arrangör. Kontot kan dock ej avslutas om det är kopplat till ett aktiv event.

EasyTic reserverar sig rättighet till att:

  • Avbryta pågående försäljning om det strider mot arrangörsvillkoren.
  • Neka vilken arrangör som helst att använda tjänsten.
  • Ta bort eller ändra innehåll som är olagligt, uppsåt till bedrägeri, provocerande, olämpligt eller på något sätt skadligt för EasyTic varumärke.

Information om evenemang

EasyTic erbjuder tjänsten i befintligt skick. Vid eventuella fel som kan uppstå ska EasyTic eller anställda av EasyTic inte hållas ansvariga. EasyTic och EasyTics samarbetspartners ansvarar/ersätter ej för förlorad data eller inkomst som kan uppstå vid eventuella fel.

Arrangören kan fritt ändra information om evenemanget fram tills det att någon anmäler sig till evenemanget. Efter det låses vissa informationsfält och kan således inte justeras.

Arrangören ansvarar över att lämna korrekt information till EasyTic vid anmälan av sitt evenemang.

Arrangören godkänner att EasyTic kan lagra information för arrangören och inte använda i egen intresse (förutom nyhetsbrev direkt av EasyTic).

Immateriella rättigheter

EasyTic ansvarar ej för att ljud- och bildrättigheter är klarerade med upphovsrättshavaren.

Inställda evenemang

Arrangören ansvarar för att meddela både EasyTic samt sina kunder om evenemang måste flyttas/ställas in. Såvida ingen förutbetalning har skett återbetalas biljettköparen via EasyTic. Om förutbetalning har skett äger EasyTic rätten att kräva tillbaka den förutbetalda summan till arrangören för återbetalning till biljettköparen. Observera att inga avgifter återbetalas till biljettköparen utan endast biljettpriset.

Obestånd

Om arrangören hamnar i obestånd, rekonstruktion, inleder konkursförfarande eller annan därmed jämförbar omständighet faller arrangörens rätt till den del av innestående och därefter tillkommande Avräkningsbelopp som kan komma att återföras till Slutkund.

Priser och avgifter

Arrangören anger själv pris per biljett och ansvarar för redovisning av alla intäkter som tillfaller arrangören.

EasyTic tar ut en bokningsavgift per såld biljett från biljettköparen. I denna bokningsavgift är moms samt kortavgifter inkluderade.

Utbetalning

Vid försäljning av biljetter via easytic.se mottar EasyTic betalningen från biljettköparen.

EasyTic kan betala ut upp till 50% av intäkterna före evenemangsdagen vid särskild överenskommelse med arrangören. Resterande del av intäkterna betalar EasyTic till arrangören under förutsättning att evenemanget genomförts, alla biljettköp är fullgjorda på så sätt att biljettköparen kan kopplas till köpet. Utbetalningen sker 2 bankdagar efter att evenemanget genomförts och avslutats.

Utbetalning sker till det av arrangören angivna bank-/plusgiro eller bankkonto. Vid varje utbetalningstillfälle skickar EasyTic en sammanställning över biljettförsäljningen för den period utbetalning avser till arrangören.

Om EasyTic krävs på återbetalning av ett köp pga t ex missbruk av kort så vidarefaktureras detta belopp till arrangören. Beloppet dras av från de intäkter

som intjänats såvida de inte redan utbetalats, i sådant fall faktureras återbetalningen separat.

Arrangören kan inte kräva betalning från varken EasyTic eller biljettköpare för ett evenemang som inte genomförs.

EasyTic kan ej hållas skyldig att betala ränta till varken arrangör eller biljettköpare.

Ansvarsfördelning

EasyTic är endast förmedlare av tjänsten som möjliggör försäljning av biljetter online och har därför inget ansvar för återbetalning vid konkurs, inställda evenemang eller evenemangets genomförande.

EasyTic ansvarar ej för arrangören att den beviljats de tillstånd som erfordras vid genomförande av evenemanget.

Arrangören ansvarar för att inte använda dessa villkor för olaglig, omoralisk, auktoriserad verksamhet som är i konflikt med lagar i det land arrangören är aktiv eller sköter försäljning av biljetter samt alltid under Svensk Lag.

Arrangören ansvarar själv för att ta reda på vilka regler för moms och skatter och avgifter som gäller för evenemanget, samt i förekommande fall betala och redovisa dessa.

Arrangören måste ange en korrekt beskrivning av evenemanget, ange korrekta priser och hålla informationen uppdaterad. Arrangören tar fullt ansvar för publicerad information.

Arrangören äger rätt att via EasyTic sälja biljetter till vilka arrangören äger upphovsrätten, eller för vilka arrangören har avtal med upphovsrättsinnehavaren som berättigar arrangören till sådan försäljning. Arrangören skall om EasyTic så begär styrka att så är fallet. Om arrangören brister i att tillgodose sådan begäran äger EasyTic rätt att ta bort evenemanget från easytic.eu. Arrangören äger inte rätt att via EasyTic försälja eller marknadsföra biljetter som kan anses stötande eller som enligt lag eller regelverk från betalningsförmedlare ej får säljas på detta sätt.

Om talan väcks mot EasyTic på grund av biljett som arrangören marknadsfört och/eller sålt äger EasyTic full regressrätt gentemot den arrangören.

Om arrangören bryter mot dessa användarvillkor har EasyTic rätt att radera evenemanget och arrangörskontot omedelbart.

Teknisk support mot användare

All support hanteras via e-mail (info@easytic.se) eller via telefon vardagar kl 10-16 (+46 (10)160 15 20)

Arrangören är skyldig att uppge en giltig email-adress och övrig information som behövs för att EasyTic ska kunna erbjuda den service som är nödvändig.